215-5151681

Καθημερινά 10:00 - 21:30

Η εταιρία ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ έχει ως κύριο στόχο, την προαγωγή της Ψυχικής Υγείας, παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, μέσω Συμβουλευτικής Αγωγής – Αυτογνωσίας
και Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων. To 2018 έλαβε άδεια λειτουργίας ως Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και παρέχει σε ενήλικες ολοκληρωμένες
υπηρεσίες εκπαίδευσης στον κλάδο της ψυχολογίας. Με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο
σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για την ποιότητα ISO 9001:2015.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η εταιρεία:
– παρέχει επάρκεια μέσων για την αποδοτική εφαρμογή του
– διασφαλίζει κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό
– εξασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση όλων των σταδίων των εμπορευόμενων προϊόντων
– ελέγχει τους υπεργολάβους σε βαθμό που να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
– έχει τεκμηριώσει διαδικασίες για τον αποτελεσματικό χειρισμό των απαιτήσεων των πελατών
– καθιερώνει σύστημα εσωτερικών ελέγχων, με σκοπό τον εντοπισμό και την πρόληψη λανθασμένων χειρισμών
– παρέχει συστηματικά διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες σε προβληματικές περιοχές, με στόχο την αναβάθμιση και την σωστή λειτουργία του εφαρμοσμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
– καθιερώνει, παρακολουθεί και ανασκοπεί, όποτε απαιτείται, αντικειμενικούς σκοπούς ποιότητας
– συμμορφώνεται με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας
– δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της πολιτικής της Εταιρείας σε θέματα Ποιότητας.
Επιπλέον, η Διεύθυνση της επιχείρησης είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και την αναβάθμιση της Πολιτικής Ποιότητας σε τακτά
χρονικά διαστήματα, με σκοπό να επιβεβαιώσει ότι παραμένει σχετική με το αντικείμενο και αποτελεσματική.

 

Τελευταία ενημέρωση: 10 Ιουλίου 2018